شماره حساب انجمن

شماره حساب انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران

 

شماره حساب کوتاه مدت

5656444404

شماره کارت 16رقمی بانک ملت

6104 3378 5929 2854

 

شماره حساب صادرات 0202024747003

 

شماره کارت بانک صادرات  6037691990132144به نام انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران