شرایط عضویت

شرایط عضویت

ضمن قدردانی و تشکر فراوان از شما بزرگوارانی که برای کمک به گروه داوطلبان" احسان"، تمایل خود را ابراز نمودید، امیدواریم که امکان مغتنم همکاری با شما برای ما بطور دائم فراهم گردد. ما آسان ترین شرایط را برای حضور شما عزیزان فراهم آورده ایم.

شرایط عضویت در گروه داوطلبان"احسان":

1-داشتن سن 18 سال تمام

2- حضور فیزیکی در ساعات اداری یا غیر حضوری بسته به نوع خدمات با نظر رئیس شورای داوطلبان

3- رعایت و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران

4- التزام در پوشش و رفتار فردی و اخلاقی داوطلبان

5- مشاوره ی اولیه و آموزش های احتمالی به داوطلبان در حوزه های کاری مختلف

6- پر کردن تعهد نامه و فرم داوطلبی