اطلاع رسانی

NGO BENCHMARKING دریافت گواهینامه بین المللی


 انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ازشرکت بازرسی  استرالیاشد. این استاندارد که براساس آنالیز عملکرد  سازمان های بزرگ غیر دولتی شکل گرفته است حاوی بهترین شیوه های کاری برای اداره یک سازمان غیر دولتی است وبر اساس آن عملکرد سازمان های مردم نهادرا مورد بررسی قرار می دهند.انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعال در عرصه های اطلاع رسانی و حمایتی در نظر دارد تا با استفاده از دانش روز و همکاری با سازمان های بین المللی تمام تلاش خودرا در خدمت رسانی هر چه بیشتر به هموطنان عزیزبه کار گیرد.