شورای داوطلبان احسان

شورای داوطلبان احسان

این شورا متشکل از 9 نفر است که نایب رئیس انجمن بعنوان مدیر شورای داوطلبان با حکم رئیس انجمن در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی امور اجرایی فعالیت داشته و یا نماینده ی وی امور شورا را پیگیری می نماید. از اهم فعالیت های این شورا:

1-جذب، حفظ وآموزش نیروی انسانی داوطلب و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی آن ها

2- سازماندهی، ارتقای کارایی و ارائه روش های کاربردی و هدفمند نیرو های داوطلب

3- ارائه راهکار های کاهش هزینه های اداری، اجرایی و سازمانی با استفاده از بند های فوق الاشاره در چارچوب اساسنامه

4- افزایش مشارکت های مردمی و توسعه ی اطلاع رسانی

شرایط و دوره ی کاری شورا:

1-اعتبار کاری شورا دو سال می باشد. اعضای شورای قبلی باید ظرف مدت دو هفته اسناد و مدارک را به شورای جدید ارائه دهید.

2- مدیر شورا نایب رئیس انجمن و تمام اختیارات عزل و نصب اعضای شورا با اختیارات کامل در اختیار ایشان می باشد.

3- واحدهای زیر مجموعه ی شورا شامل گروه جوانان، هماهنگ کننده خدمات حمایتی، اموردرمانی، امور اداری و جاری، آموزشی، جلب مشارکت های مردمی و... و حسب ضرورت قابلیت کاهش یا افزایش تعداد واحد ها و کمیته با نظر رئیس شورا امکان پذیر است.