اهداف انجمن

اهداف انجمن

اهداف انجمن:

الف: کلیات

1- حمایت از کودکان سرطانی در اولویت اول و در حد امکان افراد بزرگسال و کمک در رفع مشکلات درمانی رفاهی، اقتصادی، اشتغال و بستری

2- اطلاع رسانی به احاد مردم بمنظور پیشگیری یا کنترل بیماری

ب: روش اجرای هدف

1- تشکیل بانک اطلاعات و آمار بیماران و وضعیت پزشکی آنان. 2- تعامل و همکاری و جلب توجه مراکز دولتی و مجامع ملی و بین المللی به مسائل و مشکلات و نیاز های بیماران 3- تاسیس آسایشگاه و خوابگاه، سالن های ورزشی چند منظوره و شیوه های مختلف درمان با حمایت دستگاه های ذیربط و بخش های دولتی و خصوصی 4- مشارکت و همکاری در گسترش و اجرای فعالیت های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی مربوط  به تشخیص، درمان و پیشگیری از سرطان 5- جلب حمایت و کمک های دولتی و مردمی(داخلی و خارجی) در همه ابعاد 6- اطلاع رسانی در تمام ابعاد و برگزاری انواع نمایشگاه،جشنواره، همایش، بازارچه خیریه نشست های علمی- پژوهشی  داخلی و خارجی 7- شناسایی نیازهای مختلف درمانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی بیماران تلاش بمنظور مرتفع ساختن آنها با استفاده از امکانات موجود در حد امکان 8- ایجاد دفاتر نمایندگی در مراکز استان ها و شهر های بزرگ در راستای اهداف انجمن برای حل مشکلات و حمایت بیماران 9- کمک در ایجاد ارتباط و همکاری باسازمان های ملی انجمن های علمی، خیریه ای، حمایتی و صنفی بیماران خاص و عادی در سطح منطقه و بین المللی بمنظورتبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات مشترک، حضور در سمینار های ملی و بین النللی و عضویت در آنها 10- ایجاد درمانگاه خیریه  پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه ی فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص می باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه خی اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.