وظایف و اختیارات هيأت مدیره بر مبنای اساسنامه انجمن

وظایف و اختیارات هيأت مدیره بر مبنای اساسنامه انجمن

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.‌

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی  و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی،زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع پروانه اعلام نماید.

تبصره 1: جز درباره ی موضوعاتی که موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم دو اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است،هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.