بازرسان

بازرسان

انجمن دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند، انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

وظایف بازرسان به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

5-سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.


 

نام

نام خانوادگی

سمت در تشکیل

رضا

فرزندی پور

بازرس اصلی

مرتضی

بهنام

بازرس علی البدل