وظایف مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(ها)

3- تعیین خط مشی کلی انجمن

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیآت مدیره

5- تصویب تراز نامه و بودجه انجمن

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی ها و دعوتنامه ها

7- عزل اعضای هیآت مدیره و بازرسان

8- تعیین حق عضویت

9- تصویب انتشار نشریه