وظایف و اختیارات مدیر عامل

وظایف و اختیارات مدیر عامل

مدیر عامل بالا ترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده تام الاختیار محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره 1: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهاد ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره

3- نگهداری دارایی، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر موسسه

4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.

5- ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

6- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی

7- تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره

8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب،نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

10- انجام سایر وظایف و اختیارات که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.