اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 

نام

نام خانوادگی

سمت در تشکیل

محمدرضا

حقیقی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل(رئیس انجمن)

رضا

هوشمند

نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

ناطقه

محیبیان

خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره

فرحناز

حقیقی

عضو اصلی هیات مدیره

فرحناز

وفایی زاده

عضوعلی البدل هیئت مدیره ، فوق تخصص خون و سرطان

رضا

ملایری

عضوعلی البدل هیئت مدیره ، فوق تخصص خون و سرطان