فعالیت های احسان

فعالیت های احسان

فعالیت های احسان

خیریه  در حوزه بهداشت و سلامت

 

انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران صرفا با پشتیبانی  و حمایت های مردمی اداره می شود و وابسته به این نوع مشارکت ها می باشد. تیم تحقیقات و پشتیبانی انجمن در صدد انعقاد تفاهم نامه هایی با بیشتر مراکز درمانی در حوزه های پزشکی و پاراکلینیکی، درمانگاه ها، بیمارستان ها، و تجهیزات  پزشکی  مورد نیاز بیماران است. همچنین در حوزه پیشگیری و ارائه خدمات در حوزه مسئولیت اجتماعی، طبق مفاد و بندهای اساسنامه نسبت به انعقاد تفاهم نامه با مراکز بهداشتی، خدمات رفاهی، امور فرهنگی، امور سیاحتی، جهت استفاده تمام بیماران عضو و خانواده هایشان به منظور فراهم آوردن اوقات فراغتی مناسب، با حداکثر تخفیف دریافتی از مجموعه های فوق الذکر را در دستور کار قرار داده است. در تلاش هستیم تا به امید خدا، بیماران با خدمات ارائه شده در حوزه های پیشگیری و درمان جز درد ناشی از بیماری، غم و درد دیگری نداشته باشند و خانواده ها نیز بتوانند به منظور داشتن لحظاتی شاد، فارغ از غم بیماری خود یا عزیزانشان از مجموعه امکانات فراهم شده به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند.